homeGenealogie   stamboomonderzoek, Ahnenforschung, généalogie, ancestor search

inleiding

privacy bescherming

AVG

vragen

Copyright ©

Annink

Boneschansker

Clason

Cruijff

Derksen

Derksen 1

Derksen 2

Geesthuijsen

Gelmers

Gesthuysen

Gritter / Grutter

Grootings

Hek, van 't

Kaes

Klitsie

Langeveld(t)

Leenders, van

Leeuw, de

Munnik

Pietersen

Polman

Porsche

Raue

Robat

Speek

Speek

Speek  Estonia

Speek  USA

Spee(c)k

Sportel

Timmer

Wijlhuizen

aldfaer - myheritage

archief bezoek

archieven

basis info en advies

franse kalender

heraldiek

literatuurlijst

overleden buitenland

persoonskaart -lijst

persoon zoeken

pro-gen

woordenboek

Persoonskaart -lijst

Algemeen   De overheid heeft met het 'Besluit bevolkingsboekhouding' van 10 augustus 1938 bepaald dat er van elke in Nederland woonachtige persoon een persoonskaart wiki aangelegd moest zijn. De persoonskaart is/was altijd aanwezig op het gemeentehuis van de gemeente waar de betreffende persoon is ingeschreven. Na zijn/haar overlijden verhuist die persoonskaart naar het Centraal Bureau Genealogie, die daartoe door de overheid gemachtigd is. Tesamen met de latere persoonslijsten wordt dit archief het 'Centraal Archief van Overledenen' genoemd. De persoonskaart en -lijst bevat ondermeer de personalia van de betrokkene, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen.
Op 1 oktober 1994 werd de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingevoerd. Vanaf die datum is de bevolkingsregistratie geautomatiseerd. Een uitreksel hiervan heet de persoonslijst. Als een persoon na 1994 is overleden dan verhuist die persoonslijst naar het CBG.
Zolang een persoon in leven is is zijn/haar persoonslijst niet openbaar, behalve deels voor hem/haar zelf.

Openbaar   Twee jaar na overlijden van een persoon wordt zijn persoonskaart/lijst wel openbaar bezit.
Nou ja 'openbaar', je kunt een kopie kopen bij het CBG à €3.15 per stuk.
Nou ja 'openbaar', je mag de gegevens eruit publiceren (mits aan de voorwaarden van de AVG is voldaan), maar de persoonskaart zelf mag niet verspreid worden.
Voor genealogen staat daar vaak een schat aan informatie in die je op een andere manier(en) vrijwel niet te pakken krijgt. Adres: Centraal Bureau voor Genealogie, afd. Persoonskaart/lijst, Prins Willem Alexanderhof 22, 2595 BE, Den Haag. Verwerkingstijd (tussen aanvraag en ontvangst) is anno 2015 ca. één maand.

AVG   In de hier gepresenteerde gegevens is privacy bescherming * toegepast zoals bepaald wordt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die verordening schrijft o.a. voor dat gegevens (d.w.z. akten uit de burgerlijke stand) betreffende de geboorte pas 100 jaar na dato openbaar zijn, gegevens betreffende een huwelijk zijn na 75 jaar openbaar, gegevens betreffende het overlijden zijn na 50 jaar openbaar. In Duitsland wordt vaak resp. 110, 80 en 30 jaar gehanteerd. In de stambomen op deze website worden de gegevens van overleden personen wel vermeld, als de partner nog leeft wordt de huwelijksdatum niet vermeld. Adres- en telefoongegevens zoals vermeld in krantenadvertenties en rouwkaarten worden, hoewel door de familie zelf openbaar gemaakt, niet vermeld.
* tenzij in stambomen waarvan de gegevens (vrijwel) volledig op het openbare internet zijn te vinden, bv. Cruijff en Porsche.
Foto's van personen in deze stambomen zijn geplaatst met expliciete toestemming van de desbetreffenden en/of de eigenaar, of komen uit een public domain.

Buitenland   De persoonkaarten/lijsten van mensen die naar het buitenland zijn vertrokken en (nog) niet zijn teruggekeerd worden bewaard bij het Bureau Vestigingsregister welk gevestigd is in het gemeentehuis van Den Haag. Zomer 2015 kostte een kopie van een zo'n persoonskaart/lijst €4,05. Kopieën dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij: Gemeente Den Haag, DBZ / Vestigingsregister, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag, link. Ook die persoonskaart/lijst is pas beschikbaar nadat de desbetreffende persoon is overleden. Daarop zijn vaak (altijd?) alleen de gegevens beschikbaar welke in Nederland zijn verzameld. Aantonen dat een persoon is overleden is dus vaak lastig omdat een dergelijk gegeven alleen via familie bekend is. Mijn ervaring (anno 2014) is dat de desbetreffende dienst 'common sense' hanteert en niet wacht tot 100 jaar na geboorte, zeker als je relevante kopieën (overlijdenskaart, -advertentie) meestuurt met de aanvraag.

Let op:

  • persoonskaarten zijn er vanaf 1939, maar vanwege de oorlogstijd kan er wat ontbreken
  • de gegevens op elke persoonkaart/lijst worden bijgehouden door mensen; gemeenteambtenaren zijn weliswaar getraind in nauwkeurig zijn, maar niets menselijks is ze vreemd; in persoonkaarten/lijsten staan dus heel af en toe fouten,
  • van een enkeling is (ook na de 2e WO) de persoonskaart -lijst niet aanwezig bij het CBG, waarom is onduidelijk; de gemeente waar de desbetreffende persoon is overleden behoort die persoonskaart - lijst nog wel te hebben.
  • in een huwelijk staan de kinderen soms (vaak) alleen op de persoonskaart/lijst van de man (niet op die van de vrouw),
  • als de man overlijdt 'verhuizen' de kinderen naar de persoonskaart/lijst van de vrouw, maar de kinderen die overleden of getrouwd zijn verhuizen soms niet mee
  • er zijn persoonskaarten van mannen waar wel een huwelijk op vermeld staat en geen kinderen, terwijl er wel kinderen in dat huwelijk zijn,
  • er zijn persoonskaarten waar wel kinderen op staan, maar niet alle kinderen,
  • er zijn persoonskaarten waar niet alle huwelijken van de desbetreffende persoon op staan,
  • er zijn persoonskaarten waar een scheiding niet vermeld is.

Uw eigen persoonskaart   Uw eigen persoonskaart is in te zien! Ga naar mijnoverheid.nl , login met DigiID en daar is ie te vinden. Delen daarvan zijn wel weer afgeschermd natuurlijk (b.v. aanvragen van de AID).

Oude stijl: de Persoonskaart.
Nieuwe stijl: de Persoonslijst.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13 december 2018.

Colofon      Disclaimer      Zoeken      Copyright © 2002-  G. Speek