homeMedisch

inleiding

verantwoording

inhoudsopgave

woordenboek

kinderziektes

tropenziektes

wormen

aambeien

aarsmaden

acne

aderverkalking

alternatieve geneeswijzen

alzheimer

antibioticum

anticonceptie

apps

apotheek

artritis

artrose

baarmoederhalskanker

bacterie

beroerte

big

bijholteontsteking

blaar

blaasontsteking

blindedarmontsteking

bloeddruk

bloedneus

bof

bppd

brandwonden

bronchitis

buikgriep

chagas

corona

cva

dementie

deodorant

depressie

eczeem

elefantiase

endometriose

epd

epilepsie

filariasis

gilles de la tourette

gordelroos

griep

hartinfarct

hartstilstand

hersenbloeding

herseninfarct

hersenschudding

hoesten

hoofdpijn

hooikoorts

huiddesinfectie

ileus

insectenbeet

jeuk

kaal

kalknagel

keelontsteking

kinkhoest

klaplong

knokkelkoorts

koorts

koortslip

krentenbaard

leishmaniasis

lepra

likdoorn

links

lintwormen

literatuur

longembolie

longontsteking

lyme

malaria

mazelen

melanoom

meralgia paresthetica

migraine

mijnwormen

moedervlek

multipele sclerose

onchocerciase

oogvlekken

oorontsteking

oorsuizen

overleden

overspannen

papegaaienziekte

parkinson

pfeiffer

pijn

plas

poep

prikkeldarm

prostaat

pseudokroep

reisziek

reizigers-diarree

reuma

rodehond

roodvonk

roos

schaafwond

schistomiasis

slaapmiddelen

slapeloosheid

soa

spierziektes

spoelwormen

staar

steenpuist

sterilisatie man

suikerziekte

tanden, witte

tandpasta

teenslippers

tia

triggervinger

trypanosomiasis

uierzalf

vaccinaties

verkouden

verstopping

vierde ziekte

vijfde ziekte

virus

vliegreis

voetschimmel

voorhoofdholteontsteking

vossenlintworm

waterpokken

winterblues

wondroos

wratten

zenuwpijn

zesde ziekte

zonnesteek

zweepwormen

zweet

De wet BIG en het BIG-register      Beoefenaars Individele Gezondheidszorg

Diergeneeskunde     AGB

Wat is het:
Het BIG-register is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Daarnaast worden er soms beroepen tijdelijk in het BIG-register opgenomen. Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. In het register zijn personen opgenomen die een relevante, door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben. Zorgverleners die vermeld zijn in het BIG-register moeten iedere 5 jaar aantonen dat ze voldoen aan de eisen die gelden voor hun basisberoep om hun BIG-registratie te behouden. Zorgverleners met een registratie in een wettelijk erkend specialistenregister hoeven zich niet te herregistreren in het BIG-register, omdat de eisen die gesteld worden aan registratie in het specialistenregister hoger zijn dan registratie voor het basisberoep. Iedereen kan het BIG-register raadplegen om te zien of een medicus hierin is vermeld en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen.

BIG-inschrijfnummer:
Het BIG-inschrijfnummer dat aan iemand wordt toegekend, is een persoonlijk 11-cijferig nummer. Dit nummer is een uniek gegeven waarmee eenvoudig gecontroleerd kan worden of een zorgverlener ook daadwerkelijk bevoegd is om zijn beroep uit te oefenen.

Bekendmaking:
Per 1 april 2019 is het voor BIG-geregistreerde zorgverleners verplicht hun BIG-nummer bekend te maken op plekken waar ook hun naam en beroep bekend worden gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan websites, brieven, facturen, e-mailondertekening, en bordjes in wachtkamers. BIG-geregistreerde zorgverleners die zich voor 1 april 2019 niet actief naar buiten presenteerden op dit soort plekken, zijn niet verplicht dit vanaf 1 april 2019 wel te doen.

Artikel 3
De wet BIG kent de 'zware' regeling artikel 3 waarin naast de vastgestelde opleidingseisen en deskundigheidsgebied voor beroepsbeoefenaren ook een wettelijk verplichte registratie en het tuchtrecht gelden.

Onder het BIG-register-artikel 3 vallen de volgende beroepen:  arts, apotheker, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verloskundige, physician assistants en verpleegkundige.
Dit zijn dus 'beschermde' beroepen, d.w.z. een zorgverlener mag zich alleen zo noemen als hij/zij voldoet aan de eisen van de wet BIG.

Tuchtrecht  Het medisch tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een zorgverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken. Het tuchtrecht geldt voor alle beroepsgroepen die staan ingeschreven in het BIG-register. Een medisch tuchtcollege bestaat uit juristen en leden-beroepsgenoten. Wanneer het tuchtcollege de klacht gegrond verklaart, kan zij op grond van de Wet BIG verschillende tuchtrechtelijke maatregelen opleggen. In volgorde van ernst zijn dit: •waarschuwing; •berisping; •geldboete van ten hoogste € 4.500; •(voorwaardelijke) schorsing van de inschrijving in het BIG-register voor ten hoogste één jaar; •gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid in het register ingeschreven staande het betrokken beroep uit te oefenen; •doorhaling van de inschrijving in het register. Bron knmg.nl

Artikel 34
Daarnaast kent de wet BIG de 'lichte' regeling in artikel 34 waarin de opleidingseisen en het deskundigheidsgebied geregeld zijn voor paramedici (wiki).

Onder het BIG-register-artikel 34 vallen o.a. de volgende beroepen:  diëtist, ergotherapeut, huidtherapeut, logopedist, MBB'er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige), oefentherapeut, optometrist, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist, radiotherapeutisch laborant, tandprotheticus, oefentherapeut, klinisch fysicus, apothekers-assistent.

De artikel 34 beroepen wordt door middel van een algemene maatregel van bestuur (AMvB) door de overheid aangewezen en het zijn dus beschermde beroepen. In deze AMvB staan de deskundigheidsgebieden en de opleidingseisen van het beroep omschreven. De hierdoor verkregen opleidingstitel geeft aan dat de drager volgens de overheid deskundig is op het desbetreffend gebied van de gezondheidszorg. Voor de artikel 34 beroepen geldt geen wettelijk register, maar er is wel een vrijwillig kwaliteitsregister paramedici (artikel 40). Dit register is voor eenieder te raadplegen om te zien of een paramedicus hierin is vermeld en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen.
Voor schrijver dezes een beetje opvallend, maar daar staat het beroep doktersassistent(e) niet bij. Terwijl die beroepsgroep toch een gedegen opleiding nodig heeft, aan de telefoon een eerste opvang is voor wat er met een patient moet gebeuren, en een doktersassistent mag invasieve handelingen verrichten. Lees meer.

Waarschuwingsysteem disfunctioneren EU
De landen van de EU hebben onderling afspraken gemaakt om elkaar te waarschuwen over disfunctionerende zorgsverleners. Dit EU-waarschuwingsmechanisme werkt sinds 18 januari 2016. Als een zorgverlener in een EU-lidstaat een beroepsbeperking of -verbod is opgelegd, dan waarschuwen EU-lidstaten elkaar. Deze waarschuwing komt uit het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) en heet daarom ‘IMI-melding’. Het beroepsverbod in de IMI-melding is opgelegd door een instantie die daartoe bevoegd is. In Nederland is dit de tuchtrechter, de strafrechter en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd als bestuursorgaan. Een beroepsverbod kan tijdelijk of permanent zijn. Het EU-waarschuwingsmechanisme geldt voor zorgverlenende beroepen. In het belang van de patiëntveiligheid gelden voor deze beroepen wettelijke eisen de opleiding en de mate van bekwaamheid. Dit zijn de zogenaamde artikel 3, artikel 34 en artikel 36a beroepen uit de Wet BIG en zorgverleners die onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vallen. Hieronder een overzicht:

  • artikel 3, zie hierboven
  • artikel 34: zie hierboven
  • artikel 36a: physician assistant; klinisch technoloog; verpleegkundig specialist
  • overige beroepen (Wkkgz): acupuncturist; chiropractor; doktersassistent; tandartsassistent; osteopaat.


Diergeneeskunde
Mensen die in de diergeneeskunde werkzaam zijn vallen niet onder de wet BIG, maar onder de wet Dieren.
Zij hebben hun eigen kwaliteitseisen en staan geregistreed in het diergeneeskunderegister.


AGB register

Het AGB-register (Algemeen GegevensBeheer), met het bijbehorende unieke codenummer, is een register van Nederlandse zorgverleners of zorgverleningsinstanties. De AGB-code is op grond van de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) sinds 1 januari 2016 verplicht voor alle formele zorgverleners, en dient voornamelijk voor declaraties aan zorgaanbieders. Een AGB-code telt acht cijfers, waarbij de eerste twee cijfers het type zorgaanbieder aanduiden (wiki).

Een vermelding in het AGB-register is dus van weinig belang voor de zorgafnemer (de patiënt). Voor de zorgafnemer telt veel meer de kwaliteitsbevestiging in de verplichte BIG-registratie (wet Big artikel 3) en in het vrijwillige kwaliteitsregister paramedici (wet BIG, artikel 34 en 40).

Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina