homeComputers

inleiding

inhoudsopgave

laatste wijzigingen

over mij,  html

over mij,  o.s.

Multi-platform

ascii tekens

backups extern

backups soorten

bit byte deci hex

botnet

browsers

cloud

cookies

cookies, zo hoort het

ddos aanval

datagraaiers

email

e-mail duidelijk

e-mail etiquette

e-mail gehackt

e-mail html

e-mail imap-pop

e-mail thunderbird

e-mail web-client

e-mail xs4all-freedom

emoticon

extensies

filemanagers

flash

ftp uploaden

gijzeling

google

google alerts

google temmen

google ik ga akkoord

google maps

hardware

hoax

hosting

html

html basis

html codes

html emoijs

html kleur-namen

html5

ip-adres

javascript

laad- datakabel

links, diverse

microsoft belt u

modem - router

nas

phishing

porno-sites bezocht

privacy

privacy tips

robots.txt

search-engines

smiley

spoofing

ssd schijf

ssl-certificaat

usb-c

usb kabel

vakantie

veiligheid

vpn

wachtwoorden

wifi

wifi gehackt

Android

agenda

apps

contacts

praktijk

Operating systems

Android  Apple  Linux
MS-DOS  ReactOS  Windows

Linux

agenda

automatisch aanmelden

backups

back in time

contacts

distro's

notepadqq

rescue usb

shortcuts

software

software tov windows

thunderbird

timeshift

virus

MS-DOS

ms-dos opdrachten

ReactOS

waarom

Windows

agenda

backups

1 timeline

2 robocopy

3 realtime

command-line opdrachten

contacts

herstelpunt

hibernate

hosts

icon spacing

onzichtbare files

pictogram afstand

register

rescue usb

sneltoetsen windows 7

sneltoetsen windows 8

sneltoetsen windows 10

sneltoetsen windows 11

software

systeemeisen

tips-trics

toetsenbord-instelling

virus-scanner

visuele effecten

vlc

windows 10 exit

windows 10 updates

wisselbestand

HTML codes

Bij het maken een HTML-document mag je niet zomaar alle karakters opnemen, die je met allerlei toetscombinaties in bijvoorbeeld je tekstverwerker wel kunt gebruiken. Enerzijds omdat niet elk systeem (DOS/Windows, Macintosh, Linux) deze karakters op dezelfde wijze interpreteert, anderzijds omdat sommige karakters in HTML een speciale betekenis hebben. In principe kun je alle letters, cijfers en tekens die je op een standaard toetsenbord vindt gewoon gebruiken. Een uitzondering vormen de karakters ", &, < en >. In plaats van deze vier karakters en voor alle overige karakters (zoals Griekse letters, mathematische operatoren en allerlei symbolen) moet je speciale code gebruiken. Deze speciale code heten karakterreferenties.

code-positie 000 t/m 031

Deze posities hebben geen betekenis in HTML.

code-positie 032 t/m 126

Deze posities bevatten hoofdletters, kleine letters en algemene tekens, die op een standaard toetsenbord te vinden zijn. De meeste hoeven niet gecodeerd te worden en kennen ook geen karakter entiteitsreferenties. Een uitzondering vormen een viertal tekens, die een bijzondere betekenis hebben in HTML en daarom niet ongecodeerd weergegeven mogen worden:

   spatie  &#32;  
!  uitroepteken  &#33;  
"  dubbel aanhalingsteken  &#34;  &quot;
#  nummerteken (hekje)  &#35;  
$  dollarteken  &#36;  
%  procent  &#37;  
&  ampersand  &#38;  &amp;
'  apostrof (enkel aanhalingstekens)  &#39;  
(  linker haakje  &#40;  
)  rechter haakje  &#41;  
*  asterisk (sterretje)  &#42;  
+  plusteken  &#43;  
,  komma  &#44;  
-  verbindingsstreepje  &#45;  
.  punt  &#46;  
/   voorwaartse schuine lijn (slash)  &#47;  
0  nummer 0  &#48;  
1  nummer 1  &#49;  
2  nummer 2  &#50;  
3  nummer 3  &#51;  
4  nummer 4  &#52;  
5  nummer 5  &#53;  
6  nummer 6  &#54;  
7  nummer 7  &#55;  
8  nummer 8  &#56;  
9  nummer 9  &#57;  
:  dubbele punt  &#58;  
;  puntkomma  &#59;  
<  kleiner dan  &#60;  &lt;
=  gelijkteken  &#61;  
>  groter dan  &#62;  &gt;
?  vraagteken  &#63;  
@  apenstaartje (at)  &#64;  
A  hoofdletter A  &#65;  
B  hoofdletter B  &#66;  
C  hoofdletter C  &#67;  
D  hoofdletter D  &#68;  
E  hoofdletter E  &#69;  
F  hoofdletter F  &#70;  
G  hoofdletter G  &#71;  
H  hoofdletter H  &#72;  
I  hoofdletter I  &#73;  
J  hoofdletter J  &#74;  
K  hoofdletter K  &#75;  
L  hoofdletter L  &#76;  
M  hoofdletter M  &#77;  
N  hoofdletter N  &#78;  
O  hoofdletter O  &#79;  
P  hoofdletter P  &#80;  
Q  hoofdletter Q  &#81;  
R  hoofdletter R  &#82;  
S  hoofdletter S  &#83;  
T  hoofdletter T  &#84;  
U  hoofdletter U  &#85;  
V  hoofdletter V  &#86;  
W  hoofdletter W  &#87;  
X  hoofdletter X  &#88;  
Y  hoofdletter Y  &#89;  
Z  hoofdletter Z  &#90;  
[  linker rechte haak  &#91;  
\  achterwaartse schuine lijn (backslash)  &#92;  
]  rechter rechte haak  &#93;  
^  caret (dakje)  &#94;  
_  underscore  &#95;  
`  accent grave  &#96;  
a  kleine letter a  &#97;  
b  kleine letter b  &#98;  
c  kleine letter c  &#99;  
d kleine letter d  &#100;  
e kleine letter e  &#101;  
f kleine letter f  &#102;  
g kleine letter g  &#103;  
h kleine letter h  &#104;  
i kleine letter i  &#105;  
j kleine letter j  &#106;  
k kleine letter k  &#107;  
l kleine letter l  &#108;  
m kleine letter m  &#109;  
n kleine letter n  &#110;  
o kleine letter o  &#111;  
p kleine letter p  &#112;  
q kleine letter q  &#113;  
r kleine letter r  &#114;  
s kleine letter s  &#115;  
t kleine letter t  &#116;  
u kleine letter u  &#117;  
v kleine letter v  &#118;  
w kleine letter w  &#119;  
x kleine letter x  &#120;  
y kleine letter y  &#121;  
z kleine letter z  &#122;  
{ linker accolade  &#123;  
| verticale lijn  &#124;  
} rechter accolade  &#125;  
~ tilde (liggend slangetje)  &#126;  

code-positie 127 t/m 159

Deze posities hebben geen betekenis in HTML ?????

ƒ gulden  &#131;  

code-positie 160 t/m 191

Deze posities bevatten speciale symbolen, die alleen gecodeerd weergegeven mogen worden.

   niet afbrekende spatie  &#160;  &nbsp;
¡  omgekeerd uitroepteken  &#161;  &iexcl;
¢  centteken  &#162;  &cent;
£  poundteken  &#163;  &pound;
¤  algemeen valutateken  &#164;  &curren;
¥  yenteken  &#165;  &yen;
¦  onderbroken verticale lijn  &#166;  &brvbar;
§  paragraaf (sectie)  &#167;  &sect;
¨  umlaut  &#168;  &uml;
©  copyrightteken  &#169;  &copy;
ª

vrouwelijk ordinaalteken (toegepast in Spaans rangtelwoord)

 &#170;  &ordf;
«  linksgericht dubbel hoekaanhalingsteken  &#171;  &laquo;
¬  niet teken  &#172;  &not;
­

soft hyphen (alleen indien nodig weergegeven afbreekstreepje)

 &#173;  &shy;
®  registered trademark  &#174;  &reg;
¯  macron accent  &#175;  &macr;
°  graadteken  &#176;  &deg;
±  plusminus  &#177;  &plusmn;
²  2 in superscript  &#178;  &sup2;
³  3 in superscript  &#179;  &sup3;
´  acute accent  &#180;  &acute;
µ  micronteken  &#181;  &micro;

pilcrowteken (geeft overgang naar nieuwe paragraaf aan)

 &#182;  &para;
·  punt op de middellijn  &#183;  &middot;
¸  cédille  &#184;  &cedil;
¹  1 in superscript  &#185;  &sup1;
º

mannelijk ordinaalteken (toegepast in Spaans rangtelwoord)

 &#186;  &ordm;
»  rechtsgericht dubbel hoekaanhalingsteken  &#187;  &raquo;
¼  een kwart  &#188;  &frac14;
½  een half  &#189;  &frac12;
¾  drie kwart  &#190;  &frac34;
¿  omgekeerd vraagteken  &#191;  &iquest;

code-positie 192 t/m 255

Deze posities bevatten vooral hoofd- en kleine letters met diverse accenten.

À  A accent grave  &#192;  &Agrave;
Á  A accent acute  &#193;  &Aacute;
  A accent circumflex  &#194;  &Acirc;
à  A tilde  &#195;  &Atilde;
Ä  A umlaut  &#196;  &Auml;
Å  A ring  &#197;  &Aring;
Æ  AE ligatuur (koppelletter)  &#198;  &AElig;
Ç  C cédille  &#199;  &Ccedil;
È  E accent grave  &#200;  &Egrave;
É  E accent acute  &#201;  &Eacute;
Ê  E accent circumflex  &#202;  &Ecirc;
Ë  E umlaut  &#203;  &Euml;
Ì  I accent grave  &#204;  &Igrave;
Í  I accent acute  &#205;  &Iacute;
Î  I accent circumflex  &#206;  &Icirc;
Ï  I umlaut  &#207;  &Iuml;
Ð  ETH (IJslands)  &#208;  &ETH;
Ñ  N tilde  &#209;  &Ntilde;
Ò  O accent grave  &#210;  &Ograve;
Ó  O accent acute  &#211;  &Oacute;
Ô  O accent circumflex  &#212;  &Ocirc;
Õ  O tilde  &#213;  &Otilde;
Ö  O umlaut  &#214;  &Ouml;
×  teken voor vermenigvuldigen  &#215;  &times;
Ø  O slash  &#216;  &Oslash;
Ù  U accent grave  &#217;  &Ugrave;
Ú  U accent acute  &#218;  &Uacute;
Û  U accent circumflex  &#219;  &Ucirc;
Ü  U umlaut  &#220;  &Uuml;
Ý  Y accent acute  &#221;  &Yacute;
Þ  THORN (IJslands)  &#222;  &THORN;
ß  sz ligatuur (koppelletter)  &#223;  &szlig;
à  a accent grave  &#224;  &agrave;
á  a accent acute  &#225;  &aacute;
â  a accent circumflex  &#226;  &acirc;
ã  a tilde  &#227;  &atilde;
ä  a umlaut  &#228;  &auml;
å  a ring  &#229;  &aring;
æ  ae ligatuur (koppelletter)  &#230;  &aelig;
ç  c cédille  &#231;  &ccedil;
è  e accent grave  &#232;  &egrave;
é  e accent acute  &#233;  &eacute;
ê  e accent circumflex  &#234;  &ecirc;
ë  e umlaut  &#235;  &euml;
ì  i accent grave  &#236;  &igrave;
í  i accent acute  &#237;  &iacute;
î  i accent circumflex  &#238;  &icirc;
ï  i umlaut  &#239;  &iuml;
ð  eth (IJslands)  &#240;  &eth;
ñ  n tilde  &#241;  &ntilde;
ò  o accent grave  &#242;  &ograve;
ó  o accent acute  &#243;  &oacute;
ô  o accent circumflex  &#244;  &ocirc;
õ  o tilde  &#245;  &otilde;
ö  o umlaut  &#246;  &ouml;
÷  teken voor delen  &#247;  &divide;
ø  o slash  &#248;  &oslash;
ù  u accent grave  &#249;  &ugrave;
ú  u accent acute  &#250;  &uacute;
û  u accent circumflex  &#251;  &ucirc;
ü  u umlaut  &#252;  &uuml;
ý  y accent acute  &#253;  &yacute;
þ  thorn (IJslands)  &#254;  &thorn;
ÿ  y umlaut  &#255;  &yuml;

Latin extended - A

Œ  latin capital ligature OE  &#338;  &OElig;
œ  latin small ligature OE  &#339;  &oelig;
Š  latin capital letter OE S with caron  &#352;  &Scaron;
š  latin small letter OE S with caron  &#353;  &scaron;
Ÿ  latin capital letter Y with diaeresis  &#376;  &Yuml;

Latin extended - B

ƒ  latin small f with hook = function = florin  &#402;  &fnof;

Greek

Α  greek capital alpha  &#913;  &Alpha;
Β  greek capital beta  &#914;  &Beta;
Γ  greek capital gamma  &#915;  &Gamma;
Δ  greek capital delta  &#916;  &Delta;
Ε  greek capital epsilon  &#917;  &Epsilon;
Ζ  greek capital Zeta  &#918;  &Zeta;
Η  greek capital eta  &#919;  &Eta;
Θ  greek capital theta  &#920;  &Theta;
Ι  greek capital iota  &#921;  &Iota;
Κ  greek capital kappa  &#922;  &Kappa;
Λ  greek capital lambda  &#923;  &Lambda;
Λ  greek capital mu  &#923;  &Mu;
Μ  greek capital nu  &#924;  &Nu;
Ξ  greek capital xi  &#926;  &Xi;
Ο  greek capital omicron  &#927;  &Omicron;
Π  greek capital pi  &#928;  &Pi;
Ρ  greek capital rho  &#929;  &Rho;
Σ  greek capital sigma  &#931;  &Sigma;
Τ  greek capital tau  &#932;  &Tau;
Υ  greek capital upsilon  &#933;  &Upsilon;
Φ  greek capital phi  &#934;  &Phi;
Χ  greek capital chi  &#935;  &Chi;
Ψ  greek capital psi  &#936;  &Psi;
Ω  greek capital omega  &#937;  &Omega;
α  greek small letter alpha  &#945;  &alpha;
β  greek small letter beta  &#946;  &beta;
γ  greek small letter gamma  &#947;  &gamma;
Ǧ  greek small letter delta  &#948;  &delta;
ε  greek small letter epsilon  &#949;  &epsilon;
ζ  greek small letter Zeta  &#950;  &zeta;
η  greek small letter eta  &#951;  &eta;
θ  greek small letter theta  &#952;  &theta;
ι  greek small letter iota  &#953;  &iota;
κ  greek small letter kappa  &#954;  &kappa;
λ  greek small letter lambda  &#955;  &lambda;
μ  greek small letter mu  &#956;  &mu;
ν  greek small letter nu  &#957;  &nu;
ξ  greek small letter xi  &#958;  &xi;
ο  greek small letter omicron  &#959;  &omicron;
π  greek small letter pi  &#960;  &pi;
ρ  greek small letter rho  &#961;  &rho;
ς  greek small letter final sigma  &#962;  &sigmaf;
σ  greek small letter sigma  &#963;  &sigma;
τ  greek small letter tau  &#964;  &tau;
υ  greek small letter upsilon  &#965;  &upsilon;
φ  greek small letter phi  &#966;  &phi;
χ  greek small letter chi  &#967;  &chi;
ψ  greek small letter psi  &#968;  &psi;
ω  greek small letter omega  &#969;  &omega;
ϑ  greek small letter theta symbol  &#977;  &thetasym;
ϒ  greek upsilon with hook symbol  &#978;  &upsih;
ϖ  greek small letter pi symbol  &#982;  &piv;

General punctuation

 en space  &#8194;  &ensp;
 em space  &#8195;  &emsp;
 thin space  &#8201;  &thinsp;
 zero width non-joiner  &#8204;  &zwnj;
 zero width joiner  &#8205;  &zwj;
 left-to-right mark  &#8206;  &lrm;
 right-to-left mark  &#8207;  &rlm;
 en dash  &#8211;  &ndash;
 em dash  &#8212;  &mdash;
 left single quotation mark  &#8216;  &lsquo;
 right single quotation mark  &#8217;  &rsquo;
 single low-9 quotation mark  &#8218;  &sbquo;
 left double quotation mark  &#8220;  &ldquo;
 right double quotation mark  &#8221;  &rdquo;
 double low-9 quotation mark  &#8222;  &bdquo;
 dagger  &#8224;  &dagger;
 double dagger  &#8225;  &Dagger;
 bullet = black small circle  &#8226;  &bull;
 horizontal ellipsis = three dot leader  &#8230;  &hellip;
 per mille sign  &#8240;  &permil;
 prime = minutes = feet  &#8242;  &prime;
 double prime = seconds = inches  &#8243;  &Prime;
 single left-pointing angle quotation  &#8249;  &lsaquo;
 single left-pointing angle quotation  &#8250;  &rsaquo;
 overline = spacing overscore  &#8254;  &oline;
 fraction slash  &#8260;  &frasl;

euro

 euro  &#8364;  &euro;

Spacing modifier letters

ˆ  modifier letter circumflex accent  &#710;  &circ;
˜  small tilde  &#732;  &tilde;

Mathematical operators

 for all  &#8704;  &forall;
 partial differential  &#8706;  &part;
 there exists  &#8707;  &exist;
 empty set = null set = diameter  &#8709;  &empty;
 nabla = backward difference  &#8711;  &nabla;
 element of  &#8712;  &isin;
 not an element of  &#8713;  &notin;
 contains as member  &#8715;  &ni;
 n-ary product = product sign  &#8719;  &prod;
 n-ary summation  &#8721;  &sum;
 minus sign  &#8722;  &minus;
 asterisk operator  &#8727;  &lowast;
 square root = radical sign  &#8730;  &radic;
 proportional to  &#8733;  &prop;
 infinity  &#8734;  &infin;
 angle  &#8736;  &ang;
 logical and = wedge  &#8743;  &and;
 logical or = vee  &#8744;  &or;
 intersection = cap  &#8745;  &cap;
 union = cup  &#8746;  &cup;
 integral  &#8747;  &int;
 therefore  &#8756;  &there4;
 tilde operator = varies with = similar to  &#8764;  &sim;
 approximately equal to  &#8773;  &cong;
 almost equal to = asymptotic to  &#8776;  &asymp;
 not equal to  &#8800;  &ne;
 identical to  &#8801;  &equiv;
 less-than or equal to  &#8804;  &le;
 greater-than or equal to  &#8805;  &ge;
 subset of  &#8834;  &sub;
 superset of  &#8835;  &sup;
 not asubset of  &#8836;  &nsub;
 subset of or equal to  &#8838;  &sube;
 superset of or equal to  &#8839;  &supe;
 circled plus = direct sum  &#8853;  &oplus;
 circled times = vector product  &#8855;  &otimes;
 up tack = orthogonal to = perpendicular  &#8869;  &perp;
 dot operator  &#8901;  &sdot;

Letterlike symbols, Arrows, Miscellaneous technical, Geometric shapes en Miscellaneous symbols

 script capital P = powerset = Weierstrass p  &#8472;  &weierp;
 blackletter capital I = imaginary part  &#8465;  &image;
 blackletter capital R = real part symbol  &#8476;  &real;
 trademark sign  &#8482;  &trade;
 alef symbol = first transfinite cardinal  &#8501;  &alefsym;
 leftwards arrow  &#8592;  &larr;
 upwards arrow  &#8593;  &uarr;
 rightwards arrow  &#8594;  &rarr;
 downwards arrow  &#8595;  &darr;
 left right arrow  &#8596;  &harr;

downwards arrow with corner leftwards = carriage return

 &#8629;  &crarr;
 leftwards double arrow  &#8656;  &lArr;
 upwards double arrow  &#8657;  &uArr;
 rightwards double arrow  &#8658;  &rArr;
 downwards double arrow  &#8659;  &dArr;
 left right double arrow  &#8660;  &hArr;
 left ceiling = apl upstile  &#8968;  &lceil;
 right ceiling  &#8969;  &rceil;
 left floor = apl downstile  &#8970;  &lfloor;
 right floor  &#8971;  &rfloor;
 left-pointing angle bracket = bra  &#9001;  &lang;
 right-pointing angle bracket = ket  &#9002;  &rang;
 lozenge  &#9674;  &loz;
 female  &#9792;  
 male  &#9794;  
 black spade suit  &#9824;  &spades;
 black club suite = shamrock  &#9827;  &clubs;
 black heart suite = valentine  &#9829;  &hearts;
 black diamond suite  &#9830;  &diams;

Laatste wijziging: 10 april 2019 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina